Zekerheidsrechten huurovereenkomst

Het bedingen van zekerheidsrechten bij het sluiten van een huurovereenkomst is zeer gebruikelijk. Deze zekerheidsrechten of garanties worden opgenomen, zodat de verhuurder er zeker van is dat de huurder de gesloten overeenkomst ook nakomt. In een huurovereenkomst kunnen verschillende zekerheden worden opgenomen. De belangrijkste lichten we hieronder toe.

Een waarborgsom

De waarborgsom zien we heel vaak terug in huurovereenkomsten. Bij particuliere huur wordt deze waarborgsom vaak kortweg ‘de borg’ genoemd. Wanneer een waarborgsom is opgenomen in de overeenkomst, betaalt de huurder dit bedrag bij aanvang van de huur aan de verhuurder. Kom je als huurder de overeenkomst na? Dan krijg je de waarborgsom na afloop van de huur gewoon terug. Bij een faillissement van de huurder kan de waarborgsom gebruikt worden om vervallen huurtermijnen en gemaakte kosten voor schadeherstel te voldoen. Eventuele toekomstige huurtermijnen kunnen niet met de waarborgsom voldaan worden.

Pandrecht

In een huurovereenkomst voor bedrijfsruimten, bijvoorbeeld voor een horecaondernemer, wordt ook soms een pandrecht opgenomen. Dit pandrecht rust op de inventaris en voorraden. Gaat de huurder failliet dan kun je als verhuurder/pandhouder gebruik maken van het recht op parate executie. Je kunt dan zonder voorafgaand rechterlijk vonnis de onder het pandrecht vallende goederen verkopen. De opbrengst van het uitwinnen van het pand hoef je niet met andere schuldeisers te delen. Belangrijk is wel dat het pandrecht op een juist wijze wordt uitgewonnen, dat het pandrecht correct geformuleerd is en dat de pandakte correct geregistreerd is.

Bankgarantie

Het stellen van een bankgarantie is zeer gebruikelijk bij commerciële huurovereenkomsten. Anders dan bij een waarborgsom is de bankgarantie een door een derde afgegeven zekerheidstelling. Deze derde is in het geval van een bankgarantie de bank. De bankgarantie bestaat uit een door de huurder op een geblokkeerde bankrekening gestort bedrag. Komt de huurder de overeenkomst na, dan wordt dit bedrag na afloop van de huur vrijgegeven. Wordt de huur opgezegd op grond van een contractsbepaling, dan kan indien aan voorwaarden is voldaan de bankgarantie toekomen aan de verhuurder. Deze hoeft dan niet aan de curator te worden afgestaan. Dit is wel het geval indien de huur op grond van de faillissementswet wordt opgezegd.

Borgtocht

In spreektaal hoor je weleens dat iemand ‘garant’ staat voor de door een derde (bijvoorbeeld een familielid) aangegane huurovereenkomst. Een dergelijke borgtocht is een overeenkomst waarbij deze derde zich verplicht tot nakoming, indien de huurder dit zelf niet doet. Is de huurder in verzuim, dan kan de verhuurder de derde die borg staat (de borg) aanspreken. Doordat de verhuurder de schade op een derde verhaalt, staat een eventueel faillissement van de huurder hier los van. Het is wel slim om, als verhuurder zijnde, in de tekst van de borgtocht te laten opnemen dat de borg afstand doet van recht van regres en/of subrogatie. Zo voorkom je dat de borg een geslaagd verweer tegen het inroepen van de borgtocht kan voeren indien de huurder failliet gaat.

Aanbevolen artikelen