Het kan voorkomen dat je een opzegbrief ontvangt van de verhuurder of dat de verhuurder aangeeft dat hij van plan is om de huurovereenkomst op te zeggen. Dit kan geheel onverwachts gebeuren en dit roept meestal de vraag op of een verhuurder de huurovereenkomst wel zomaar mag opzeggen.

Opzeggen met een geldige opzeggingsgrond

De verhuurder mag de huur opzeggen, mits hiervoor een geldige opzeggingsgrond is. Je kunt hierbij denken aan één van de volgende gronden:

  • Een huurder gedraagt zich niet als een goed huurder

Enkele voorbeelden hiervan zijn als een huurder voor veel geluidsoverlast zorgt of wanneer de huur niet tijdig wordt betaald.

  • De verhuurder heeft de woning dringend zelf nodig

Dit is het geval indien de verhuurder wegens dringende redenen zelf in de woning moet intrekken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de verhuurder in een echtscheiding ligt. Hieraan worden voor de verhuurder echter wel strenge eisen gesteld. Er moet namelijk worden gekeken naar het inkomen van de verhuurder en wat voor belang de verhuurder heeft bij de specifieke locatie van het gehuurde. Ook is er sprake van dringend eigen gebruik indien de verhuurder de woning wil slopen of renoveren. Bij sloop of renovatie heb je als huurder recht op een verhuiskostenvergoeding. Ten slotte is het bij dringend eigen gebruik belangrijk dat het belang van de verhuurder zwaarder weegt dan het belang van de huurder.

  • Een huurder stemt niet in met een redelijk voorstel van de verhuurder

De verhuurder mag de huurovereenkomst opzeggen, indien er een redelijk voorstel is gedaan om iets in de huurovereenkomst te wijzigen en jij als huurder hiermee niet akkoord gaat. Een voorbeeld is een verbeterde aanpassing in de woning. Een redelijk voorstel is echter niet een wijziging van de huurprijs of de servicekosten.

  • De verhuurder wil een bestemmingsplan uitvoeren.

Hiervan is sprake indien de verhuurder op de grond van de woning een bouwwerk wil realiseren. Deze realisatie dient echter wel noodzakelijk te zijn. Bovendien heb je als huurder in zo’n geval recht op een verhuiskostenvergoeding.

Huur opgezegd door een nieuwe verhuurder

Een nieuwe verhuurder mag ook de huurovereenkomst opzeggen. De verhuurder mag de huurovereenkomst pas drie jaar na de schriftelijke mededeling waarin wordt aangegeven dat diegene de nieuwe verhuurder is, opzeggen. Daarbij kan de verhuurder dit alleen doen indien hij de woning dringend zelf nodig heeft. Hiervoor moet hij dus aan de vereisten voldoen van dringend eigen gebruik.

Opzeggingstermijn

In het geval de verhuurder op grond van een geldige reden de huurovereenkomst opzegt, dan is het uiteraard ook van belang dat de wettelijke opzegtermijn in acht wordt genomen. Deze opzegtermijn is afhankelijk van de duur van de huurovereenkomst. Deze is dan ook als volgt:

  • Bij een huurovereenkomst van minder dan één jaar is de opzegtermijn 3 maanden;
  • Bij een huurovereenkomst van meer dan één jaar is de opzegtermijn 4 maanden;
  • Bij een huurovereenkomst van meer dan twee jaar is de opzegtermijn 5 maanden;
  • Bij een huurovereenkomst van drie jaar of langer is de opzegtermijn 6 maanden.

Daarbij dient de verhuurder de huurovereenkomst middels een aangetekende opzegbrief op te zeggen. Als huurder heb jij dan zes weken de tijd om hierop te reageren, waarin je ofwel instemt met opzegging van de huurovereenkomst ofwel bezwaar hiertegen maakt.

Uitzonderingen

Een verhuurder mag echter bij bepaalde huurovereenkomsten zonder geldige redenen wel de huur opzeggen. Dit is het geval indien er sprake is van een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd en bij een huurovereenkomst voor een hospitakamer.

Er is sprake van een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd, indien een overeenkomst tot stand is gekomen voor de duur van maximaal twee jaar bij een zelfstandige woning (appartement of een eengezinswoning) en vijf jaar bij een onzelfstandige woning (studentenkamers, hospitakamers). De huurovereenkomst hoeft dan niet op grond van een geldige reden worden opgezegd, maar deze zal als het ware automatisch eindigen. Het is echter wel van belang dat een verhuurder de opzegging minimaal 1 en maximaal 2 maanden vooraf schriftelijk aan jou bevestigd. Let wel: in het geval de huurovereenkomst is gesloten vóór 1 juli 2016, dan is het eigenlijk een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hierdoor eindigt de huurovereenkomst niet automatisch, maar dient tegen het einde van de huurovereenkomst de overeenkomst te worden opgezegd. Dit kan alleen op grond van een geldige reden en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

Indien er een kamer wordt verhuurd aan een persoon die in hetzelfde huis woont als de verhuurder, is sprake van een hospitakamer. De verhuurder mag de huurovereenkomst in dat geval binnen 9 maanden na aanvang van de overeenkomst zonder geldige reden opzeggen . Dit wordt doorgaans dan ook gezien als een proeftijd. Na het verstrijken van deze 9 maanden geldt voor jou als huurder de normale huurbescherming en dient de verhuurder altijd op te zeggen op grond van een geldige reden.

 

Aanbevolen artikelen