Overmacht, verzuim en wanprestatie

Ben je met een ander een verbintenis aangegaan en wordt deze niet nagekomen? Dan wil je natuurlijk weten wat je rechten en plichten zijn. In het Burgerlijk Wetboek staat dat je recht hebt op een schadevergoeding indien er een tekortkoming in de nakoming is die aan de schuldenaar kan worden toegerekend.

Overmacht

Is er sprake van overmacht, dan kan de tekortkoming niet aan de andere partij worden toegerekend. Er is dan sprake van een zogenaamde ‘buiten zijn schuld ontstane en niet voor zijn risico komende tekortkoming in de nakoming’. In de praktijk komt dit erop neer dat de partij met wie je een verbintenis bent aangegaan buiten zijn schuld om is belemmerd of verhinderd, waardoor de afspraak niet kon worden nagekomen.

Verzuim en nakoming

Is wel sprake van een toerekenbare tekortkoming dan moet de andere partij de overeenkomst nakomen en/of de schade vergoeden. Deze plicht ontstaat automatisch en direct indien het nakomen van de verbintenis blijvend onmogelijk is geworden. Wanneer dit nog niet het geval is ontstaat die plicht pas wanneer er sprake is van verzuim. Om verzuim te laten intreden is het nodig om de andere partij in gebreke te stellen. Per aangetekende brief geef je aan dat de andere partij niet aan zijn verplichting voldoet en je geeft daarbij een redelijke termijn voor nakoming. Wordt hier niet aan voldaan dan treedt verzuim op (in de ingebrekestelling geef je de exacte datum en tijd).

Verzuim treedt niet op als de verbinding binnen de opgegeven termijn wordt nagekomen, als nakoming blijvend onmogelijk wordt of als je zelf een redelijk aanbod tot nakoming weigert.

Schadevergoeding in geval van wanprestatie

Indien een verbintenis niet wordt nagekomen kan dus via een in gebrekestelling nakoming worden afgedwongen. Is er sprake van een wanpresentatie dan kan daarnaast ook een vergoeding van de schade gevorderd worden. Wordt de verbintenis uiteindelijk wel nagekomen, maar bijvoorbeeld te laat waardoor schade ontstaat? Dan vorder je aanvullende schadevergoeding. Wordt de verbintenis in het geheel niet nagekomen dan kan vervangende schadevergoeding gevorderd worden.

 

Aanbevolen artikelen